НАЧАЛЕН ЕТАП

Една от целите на съвременното образование е да подготви учениците за бъдещи предизвикателства, с които да се справят уверено в живота. Във всеки един етап от обучението на детето в “Българско школо” освен постигането на академични цели, заложени в учебните програми, целенасочено развиваме качества и личностни умения, необходими през целия живот.

Спрямо текущите потребности на учениците сме определили ясни стъпки за постигане на истински резултати в 5 основни сфери:

Самостоятелност и лична отговорност
Саморефлексия и саморегулация
Социални и комуникационни умения
Целеполагане и нагласа за растеж
Умения за учене

Стратегиите ни за развиване на тези ключови умения са интегрирани във всички възможни моменти от учебния живот – уроците, междучасията, неформалното общуване извън часовете и всички извънкласни дейности.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  • Постигане и надграждане на държавните образователни стандарти за начален етап.

  • Изграждане на междупредметни връзки и приложимост на знанията в реални ситуации.

  • Развитие на социални умения - работа в екип, мирно решаване на спорове и конфликти, умения за учене, самостоятелност и поемане на отговорност за действията.

  • Развитие на изследователски умения и работа по значими проекти.

  • Развитие на саморефлексия и планиране на собствен напредък.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ГАЛЕРИЯ

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ

В учебния процес са водещи стратегиите за автентично учене (проекти, практически, изследователски задачи), в които детето активно участва в постигането на знанието и разбирането си.

Насърчаваме учениците да правят различни избори в рамките на учебния процес, което може да се изразява в разнообразни крайни продукти, път на учене и др.

Богатата на учебни стимули среда провокира интереса на децата и им позволява да напредват със собствено темпо.

Учителите влизат в различни роли, като основните им цели са да наблюдават децата, подготвят средата, подкрепят и насочват ученето. Работят с децата да подобряват представянето си чрез разнообразни стратегии за самостоятелна проверка на постигнатото, съвместна работа със съученик, саморефлексия и др.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

АКАДЕМИЧЕН ЦИКЪЛ

Осигурено време за фокусирана самостоятелна или групова работа по основните учебни предмети.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Допълнителни 4 часа седмично за развитие на индивидуални интереси и таланти, както и на сътрудничество между децата във випуска. Прави се избор на занимание по каталог (вокално и актьорско майсторство, приложни изкуства, вкусна география и др.), който се актуализира всяка учебна година.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Засилено изучаване на английски език от първи клас със:

  • 7 часа седмично;
  • възможност за покриване на ниво А2 в края на 4. клас.
СПОРТНА ПРОГРАМА

Включва:

  • Задължителните учебни часове по физическо възпитание и спорт;
  • 1 час народни танци;
  • 1 час избираем спорт (лека атлетика, плуване и др.).
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА

Предоставя възможности на децата да експериментират, да работят в екип по значими проекти, чрез които интегрират в практиката знанията си по основните предмети. Проектите може да се провокират от любопитството на децата и да са от различна сфера на науката и живота.

САМОПОДГОТОВКА

Предоставя време за самостоятелно учене и задълбочаване на разбирането.

ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Учене в автентична среда чрез разнообразни извънучилищни преживявания и посещения на различни обекти и места.