НАЧАЛЕН ЕТАП

Една от целите на съвременното образование е да подготви учениците за бъдещи предизвикателства, с които да се справят уверено в живота. Във всеки един етап от обучението на детето в “Българско школо” освен постигането на академични цели, заложени в учебните програми, целенасочено развиваме качества и личностни умения, необходими през целия живот.

Спрямо текущите потребности на учениците сме определили ясни стъпки за постигане на истински резултати в 5 основни сфери:

Самостоятелност и лична отговорност
Саморефлексия и саморегулация
Социални и комуникационни умения
Целеполагане и нагласа за растеж
Умения за учене

Стратегиите ни за развиване на тези ключови умения са интегрирани във всички възможни моменти от учебния живот – уроците, междучасията, неформалното общуване извън часовете и всички извънкласни дейности.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Постигане и надграждане на държавните образователни стандарти за начален етап.

 • Изграждане на междупредметни връзки и приложимост на знанията в реални ситуации.

 • Развитие на социални умения - работа в екип, мирно решаване на спорове и конфликти, умения за учене, самостоятелност и поемане на отговорност за действията.

 • Развитие на изследователски умения и работа по значими проекти.

 • Развитие на саморефлексия и планиране на собствен напредък.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ГАЛЕРИЯ

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ

В учебния процес са водещи стратегиите за автентично учене (проекти, практически, изследователски задачи), в които детето активно участва в постигането на знанието и разбирането си.

Насърчаваме учениците да правят различни избори в рамките на учебния процес, което може да се изразява в разнообразни крайни продукти, път на учене и др.

Богатата на учебни стимули среда провокира интереса на децата и им позволява да напредват със собствено темпо.

Учителите влизат в различни роли, като основните им цели са да наблюдават децата, подготвят средата, подкрепят и насочват ученето. Работят с децата да подобряват представянето си чрез разнообразни стратегии за самостоятелна проверка на постигнатото, съвместна работа със съученик, саморефлексия и др.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

АКАДЕМИЧЕН ЦИКЪЛ

Осигурено време за фокусирана самостоятелна или групова работа по основните учебни предмети.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Допълнителни 4 часа седмично за развитие на индивидуални интереси и таланти, както и на сътрудничество между децата във випуска. Прави се избор на занимание по каталог (вокално и актьорско майсторство, приложни изкуства, вкусна география и др.), който се актуализира всяка учебна година.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Засилено изучаване на английски език от първи клас със:

 • 7 часа седмично;
 • възможност за покриване на ниво А2 в края на 4. клас.
СПОРТНА ПРОГРАМА

Включва:

 • Задължителните учебни часове по физическо възпитание и спорт;
 • 1 час народни танци;
 • 1 час избираем спорт (лека атлетика, плуване и др.).
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА

Предоставя възможности на децата да експериментират, да работят в екип по значими проекти, чрез които интегрират в практиката знанията си по основните предмети. Проектите може да се провокират от любопитството на децата и да са от различна сфера на науката и живота.

САМОПОДГОТОВКА

Предоставя време за самостоятелно учене и задълбочаване на разбирането.

ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Учене в автентична среда чрез разнообразни извънучилищни преживявания и посещения на различни обекти и места.

ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПРОЦЕС ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2023/2024 година ЧСУ „Българско школо“ обявява прием за 16 нови места за първи клас.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

1-ва

СТЪПКА

Формуляр за прием

Попълване от родител на онлайн формуляр за прием в първи клас.

2-ра

СТЪПКА

Дни на отворените врати

Регистрация за дата за Отворени врати.

3-та

СТЪПКА

Приемен ден

Проверка на готовността на детето за първи клас и индивидуални срещи с родители на кандидати.
Родителите, попълнили формуляра за прием, ще получат информация по електронна поща за регистрация за приемен ден. Първият планиран приемен ден е 25 февруари 2023 г. Втори приемен ден ще бъде отворен при наличие на свободни места.

4-та

СТЪПКА

Обратна връзка и резултати

До 10 дни след приемния ден семейството получава обратна връзка и информация за договор за обучение.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

Решението за прием на ученик е съвкупност от резултатите от:

 • Попълнен формуляр за прием;
 • Представяне на детето по време на приемния ден в училище;
 • Събеседване с родителите, в което търсим съгласуваност между визията, ценностите и принципите, които следваме в училище, и тези в семейството.

ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЕМ