ПРОГИМНАЗИЯ

Една от целите на съвременното образование е да подготви учениците за бъдещи предизвикателства, с които да се справят уверено в живота. Във всеки един етап от обучението на детето в “Българско школо” освен постигането на академични цели, заложени в учебните програми, целенасочено развиваме качества и личностни умения, необходими през целия живот.

Спрямо текущите потребности на учениците сме определили ясни стъпки за постигане на истински резултати в 5 основни сфери:

Самостоятелност и лична отговорност
Саморефлексия и саморегулация
Социални и комуникационни умения
Целеполагане и нагласа за растеж
Умения за учене

Стратегиите ни за развиване на тези ключови умения са интегрирани във всички възможни моменти от учебния живот – уроците, междучасията, неформалното общуване извън часовете и всички извънкласни дейности.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  • Постигане и надграждане на държавните стандарти за прогимназиален етап, включително умения за справяне със стандартизираните тестове на НВО.

  • Постигане на задълбочено концептуално разбиране и реализиране на знанията в полезни продукти и действия с принос към природата, обществото и света.

  • Приложимост на усвоените знания и изграждане на междупредметни връзки.

  • Развитие на ключови умения: работа в екип, критично и аналитично мислене, презентационни умения, решаване на проблеми и др.

  • Развитие на изследователски умения и работа по значими проекти.

  • Планиране на собственото развитие чрез умения за саморефлексия и правене на осъзнат избор на гимназия след 7. клас.

Изследователски подход в преподаването по математика

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ГАЛЕРИЯ

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ

От 5. клас продължаваме прилагането на стратегии от конструктивисткия подход на преподаване чрез изследване, учене чрез правене и преживяване, откривателство и изграждане на връзки, чрез които учениците активно постигат знанието си.

В часовете се интегрират поетапно технологии за по-добро онагледяване на идеи и изследване на концепции, както и за тестване на хипотези и провеждане на проучвания в областта на математиката и природните науки.

Чрез проектно-базираното обучение провокираме и насърчаваме учениците да изследват явления, събития, процеси през погледа на различни дисциплини и да създават свои уникални продукти.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

АКАДЕМИЧНА ПРОГРАМА

Развива знания и компетенции по основните предмети по стандартите на МОН и задълбочаване в областта на математиката и български език чрез осигурени допълнителни учебни часове.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Осигуряване на 4 часа седмично за развитие на индивидуални интереси и таланти, както и на сътрудничество между децата във випуска. Прави се избор на занимание по каталог (творческо писане, втори чужд език, инженерни науки, състезателна математика и др.), който се актуализира всяка учебна година.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Засилено изучаване на английски език 7 часа седмично с цел постигане на ниво B2 в края на прогимназиален етап.

СПОРТНА ПРОГРАМА

Включва задължителни часове по физическо възпитание и спорт и 1 час избираем спорт (лека атлетика, баскетбол, плуване и др.).

ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Цели се учене в автентична среда чрез разнообразни извънучилищни преживявания и посещения на различни обекти и места.

САМОПОДГОТОВКА

Стимулиране на самостоятелното учене и изграждане на умения за планиране на учебните ангажименти и отговорност за изпълнението им.