ГИМНАЗИЯ

Една от целите на съвременното образование е да подготви учениците за бъдещи предизвикателства, с които да се справят уверено в живота. Във всеки един етап от обучението на детето в “Българско школо” освен постигането на академични цели, заложени в учебните програми, целенасочено развиваме качества и личностни умения, необходими през целия живот.

Спрямо текущите потребности на учениците сме определили ясни стъпки за постигане на истински резултати в 5 основни сфери:

Самостоятелност и лична отговорност
Саморефлексия и саморегулация
Социални и комуникационни умения
Целеполагане и нагласа за растеж
Умения за учене

Стратегиите ни за развиване на тези ключови умения са интегрирани във всички възможни моменти от учебния живот – уроците, междучасията, неформалното общуване извън часовете и всички извънкласни дейности.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

В гимназиален етап целим младежите да се развиват като лидери и да постигнат задълбочени знания чрез изучаване на ключови концепции в отделните дисциплини.

Целенасочено развиваме умения за общуване, учене, креативно и критично мислене, саморегулация (организационни умения, управление на чувствата, саморефлексия), информационна и медийна грамотност, които са им полезни през целия живот.

Придобитите знания ги насърчават да бъдат социално отговорни, да прилагат успешно в реален контекст, за да допринесат за обществото и природата с конкретни действия и инициативи.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ГАЛЕРИЯ

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ

  • Учене чрез изследване, позволяващо на учениците да работят активно с множество въпроси, с които да проучват различни явления и процеси.

  • Учене, базирано на концепции, предписани от Международния бакалауреат, при което целта е учениците да постигнат задълбочено знание, да правят изводи и обобщения отвъд фактите, за да могат да решават различни предизвикателства във всякакъв контекст.

  • Проектно-базирано обучение, за да имат възможност учениците да създават свои уникални продукти.

  • Съвместно планиране между учителите, за да се постигне интердисциплинарност.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Част от задължителните модули в програмата са: Предприемачество и кариерно развитие, Пазарна икономика, Стартиране на собствен бизнес, Управление на предприемаческата дейност и др.

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА

Като училище-кандидат* работим по учебните цели и критерии от рамката на MYP (Middle Years Programme) на International Baccalaureate, което включва и разработването на задължителен индивидуален проект в 10. клас.

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Заложени 12 часа седмично в 8. клас с цел достигане на ниво напреднали (C1 Advanced) до края на гимназиален етап.

ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

Още от 8. клас по 4 часа седмично с цел достигане на ниво B2 по Европейската езикова рамка, което дава възможност за кандидатстване в чужд университет с него.

ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Допълнителни възможности за учене в автентична среда чрез разнообразни извънучилищни преживявания и посещения на различни обекти и места.

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Подкрепа след 10. клас при планиране на кариерно развитие и вземане на решение за предпочитана професия.

* Само училища, оторизирани от Организацията на Международния бакалауреат (IBO), могат да предлагат някоя от нейните четири академични програми: Програмата за начален етап (PYP), Междинна програма (MYP), Дипломната програма (DP) или Кариерната програма (CP). Статусът на кандидат не гарантира, че училището ще получи оторизация. За допълнителна информация относно IB и нейните програми посетете www.ibo.org