ЧСУ „Българско школо” е образователен проект, който цели изграждането на свободомислещи, отговорни и способни млади личности. Неговите основатели си поставят за цел създаването на общност от щастливи деца, които с придобитите в училището знания, умения и възпитание ще бъдат по-успешни в своята жизнена реализация. В центъра на вниманието на образователния процес в Школото е детето […]

  Уважаеми родители,       Бихме искали да Ви информираме, че вследствие на извънредното положение в България във връзка

Частна детска градина „Слънчево зайче” е създадена с много любов и ентусиазъм през 1999 г. Тя е съвременна институция за предучилищно образование с целодневна организация на работа. Нашата градина е място, в което децата се чувстват разбрани и подкрепяни в своето физическо, емоционално, интелектуално и социално  развитие. Тя е място, където те идват с удоволствие […]

09-09-20

Уважаеми родители,

Здравето на нашите възпитаници е приоритет за нас и в настоящата епидемична обстановка в страната „Българско школо“ предприема мерки в следните направления:

 • Промени в пропусквателния режим за вход и изход
 • Медицински филтър и контрол
 • Почистване и дезинфекция в училище, в т.ч. условия за засилена лична хигиена
 • Осигуряване на дистанция между паралелките в учебно време
 • Организиране на храненията в рамките на учебния ден
 • Организиране на допълнителните дейности между 17 и 18 ч.

Sending Children Back to School During COVID-19 | Lark Health

Описаните в настоящия документ ​мерки имат за ​​цел да осигурят в училището безрискова, доколкото е възможно, среда за здравето на учениците и училищния екип. Мерките се базират на следните принципи:

 • Спазване на общите здравни мерки и действащите здравни правила​, общи за цялата страна, както и придържане към ​предписанията и насоките ​на съответните образователни и здравни институции;
 • Стратегия на ​частично ограничено взаимодействие между учениците от различните паралелки​
 • Изграждане и поддържане на ​нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата​ като част от възпитателната функция на училището.

 

Противоепидемични мерки в ЧСУ „Българско школо“ през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19

Здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на Covid-19  в „Българско школо“

06-08-20

Уважаеми родители,

С настоящото изявление Ви предоставяме информация за извършваното обработване на лични данни в електронна среда при осъществяване на дистанционно обучение чрез използване на различни онлайн платформи.

Администратор на личните данни е ЧСУ „Българско школо“, ЕИК 121542489. За контакт с нас можете да се свържете на ел. адрес: shkolo@bgshkolo.com

При осъществяване на дистанционно обучение, чрез използване на онлайн платформи, Ваши лични данни се събират и обработват и от самите платформи. В тази връзка, за да получите пълна и точна представа от това как се обработват предоставените от Вас лични данни от тях се запознайте и с политиките за обработване на лични данни на използваните платформи.

Каква информация събираме, съхраняваме и обработваме:

При осъществяване на образователната си дейност чрез използване на електронни платформи ЧСУ „Българско школо“, събира, съхранява и обработва следните лични данни:

 • Данни на ученика – имена, адрес, паралелка, телефон, e-mail, данни за присъствия, учебна дейност, усвояване на учебен материал и данни за напредък; 
 • Информация за специални образователни потребности на лицата;
 • Дани за родители – име, телефон, e-mail;
 • Фото и видео материали, необходими за проверка на знанията и уменията на учениците;
 • Фото и видео материали, свързани с дейността на институцията и популяризирането й.

Основание за обработване на Вашите лични данни:

Общият регламент за защита на данните изисква от нас да определим въз основа на какво правно основание обработваме Вашата лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели да правим това.

Ако основанието, на което обработваме и/ или съхраняваме Вашата лична информация или такава за Вашето дете, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването и/ или съхраняването на тези лични данни.

При промяна на основанието или целта, за която се обработват личните Ви данни, ние ще Ви уведомим. 

More States Considering Data Privacy Legislation | Security Industry ...

Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание законово задължение:

Ние обработваме описаните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба – Закон за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него поднормативни актове.

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 • Прием на ученици ЧСУ „Българско школо“;
 • Проверка на способностите на учениците;
 • Присъствия/ отсъствия в учебни часове и заниманията по интереси и дейностите;
 • Участия  в събития, провеждани от ЧСУ „Българско школо“;
 • Преместване от една в друга група;
 • Специални образователни потребности на детето/ученика.

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията. Без тях ние няма как да изпълним задълженията си като частно училище.

 

Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения:

 • Данни, които са необходими за сключването и/или изпълнението на договор, както и за индивидуализация на контрагента;
 • Данни, свързани с провеждане на онлайн прием, подбор и интервю при приемане на ученици в специализирани на паралелки.

Предоставянето на тези данни е задължително, тъй като без тях няма как да ви предоставим услуга и/или сключим договор с Вас.

Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание свободно изразено съгласие:

В определени случаи ние може да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

Лични данни, които се събират и обработват при осъществяване на различни училищни инициативи или в материали,  които се съхраняват в избраната от учителя електронна платформа;

Реализиране на фото и видео материали във връзка с дейности/проекти на ЧСУ „Българско школо“ (снимки, клипове на ученици/деца);

 

Ние ще обработваме информацията Ви на това основание, докато не оттеглите Вашето съгласие или постигнем набелязаната цел.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате писмено за това на адрес: shkolo@bgshkolo.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Предоставянето на съгласие не е задължително и няма да се отрази на дистанционното обучение.

На основание изпълнение на задача в обществен интерес:

Предоставянето на образователна услуга е задача, осъществяванa в обществен интерес, поради което е възможно да се обработват Ваши лични данни във връзка с изпълнението на тази услуга, като например:

 • Видеозаписи с изпълнение на конкретна задача по различните предмети;

 

Предоставянето на тези данни е необходимо за реализирането на поставената цел.

На основание защита на наш легитимен интерес или защита на легитимните интереси на трето лице:

 • Данни, които могат да бъдат съхранявани с цел защита по граждански дела или за доказване при административни производства и проверки във връзка с дейността на институцията

 

Получатели или категории получатели на личните Ви данни: Това могат да бъдат:

Други организации от същия вид (други училища);

Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование;

Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи;

Партньори, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (външни курсове на територията на учебното заведение и др.).

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция, освен в случай, че такова действие бъде наложено със закон или заповед от страна на висшестоящ орган. В последния случай Вие, в качеството Ви на субект на личните данни/ родител ще бъдете своевременно уведомени.

 

Срок, за който ще се съхраняват личните данни:

 • ЧСУ „Българско школо“ съхранява Вашите лични данни само  за законоустановения срок, съгласно нормативната уредба. Съхраняваните в електронните платформи лични данни се архивират, съгласно вътрешните им правила за архивиране на данните.
 • До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор;
 • До постигане на целта.

Вашите права: 

С оглед на факта, че ние обработваме Ваши лични данни, Вие имате определени права.

С тях можете да се запознаете подробно в декларацията ни за поверителност, публикувана на нашия интернет сайт https://bgshkolo.com С цел на опазване на Ваши права и свободи, включително правото на неприкосновеност на личния Ви живот, ЧСУ „Българско школо“ е определило длъжностно лице за защита на личните данни.

За контакт с него можете да се свържете на е-mail: gdpr@overgas.com

05-18-20
 
Уважаеми родители,
 
 
 
Бихме искали да Ви информираме, че вследствие на извънредното положение в България във връзка с разпространението на COVID-19 и възникналата икономическа несигурност, на която са подложени граждани и бизнес, Ръководството на училище „Българско школо“  предприе следните мерки:
 
 
 
1) Таксата за целогодишна образователна услуга в размер на 9 500 лв. се запазва и няма да бъде увеличена за новата 2020/2021 г.;
 
 
2) Предвиждат се компенсации от таксите за обучение по време на месеците в социална изолация и дистанционно обучение;
 
 
3) С цел да добавим повече спокойствие и сигурност в семействата на нашите възпитаници създадохме схема за разсрочено плащане на таксите за новата учебна година. Тя включва плащане на малки вноски с удължен период от време.
 
 
Искаме да изразим своята благодарност към родителите, които осигуриха устройства, дариха от своето време и ни гласуваха доверие и подкрепа, така че всяко дете в „Българско школо“ да може да учи ефективно от дома си и да има редовна връзка с преподавателите си. Благодарни сме на децата за проявената от тях самостоятелност и отговорност!  Благодарим на целия екип на учебния комплекс за духа, оптимизма и положените усилия и старание да започнем активно дистанционното обучение на учениците от ден 1 на карантината.
Благодарим Ви, че сме заедно!
 
 
Collaborating with the competition | Company of Women
05-18-20

Уважаеми родители,

От новата учебна 2020/2021 г. в „Българско школо“ се създава нова математическа паралелка. Възникването й е част от общата ни визия училището да се фокусира върху изграждането на самостоятелни, отговорни, независими деца,  които осъзнават, че обучението е процес, който тече през целия ни живот и не се ограничава до  класната стая, държавните образователни стандарти или учителя, който застава пред теб. Начинът, по който планираме да работим с децата в тази паралелка, е естествено продължение на прогресивните паралелки, с които стартирахме от учебната 2019/2020 година в начален етап и в които насоченото откривателство и холистичният подход са водещи методи за обучение.

Основната ни задача в тази паралелка е да провокираме изследователския дух на децата с цел да постигнат по-задълбочено разбиране и умения за практическо приложение на материала по математика, предвиден в държавните образователни стандарти за 5 – 7 клас. Също така, използвайки методите на проектно-базираното обучение, ще провокираме и подкрепяме учениците да намират връзките между математиката и другите учебни дисциплини – природни и социални науки, информационни технологии. Ще се набляга и върху уменията на децата да се справят с чисто академични задачи по математика, за да се развие тяхното аналитично и абстрактно мислене, както и за да придобият нужните умения за справяне със стандартизирани тестове (например, НВО).

Свързано изображение

Сред основните цели, които си поставяме, са:

 1. Изграждане на трайно любопитство и изследователски умения в областта на математиката
 2. Изграждане на задълбочено и логическо мислене и умения за развиване на абстрактни идеи
 3. Развиване на умения за работа със специализиран софтуер по математика при решаване на задачи
 4. Развиване на умения за справяне с практико-приложни задачи

 

Повече за метода на обучение

От 5 клас ще се въведат елементи на конструктивисткия подход на преподаване, който предполага развитието на умения за самостоятелно достигане до новото знание чрез изследване на събития и феномени, което да допълни традиционния класно-урочен подход. Темите ще започнат да се въвеждат на логически части, а не на парче (както е по учебник), за да се обхване голямата идея зад темата, след което ще се задълбочава в отделните подтеми. В часовете ще се интегрират поетапно технологии за по-добро онагледяване на идеи и концепции в математиката, като ще се наблегне на динамични модели. Учебникът, който ще се използва, е с фокус върху приложни задачи, като ще бъдат заимствани практики и от MYP1. Ще бъде осигурено пространство на учениците за самостоятелна работа, по време на която те ще имат възможност да избират нивото на трудност на задачите. Където е възможно, ще използват методите на игровизация с цел развитие на умения за екипна работа.

Каква е разликата с една стандартна паралелка?

Целта ни категорично НЕ е да станем поредното математическо училище. Разликата с една стандартна паралелка не е в хорариума часове математика за седмица, а в качествено различен подход при преподаването на математика; не е в обема задачи, а в типа задачи, с които ще провокираме децата. Целта не е избързване и преподаване на по-голям обем учебно съдържание, а по-скоро гъвкавост при използването на знанието, с което се борави в една стандартна паралелка и навлизане в по-голяма дълбочина. Очакваме  децата да работят с по-бързо темпо и да имат интерес и мотивация да се занимават с по-предизвикателни и по-нестандартни задачи.

Какво би означавало това на практика? 

В обучението няма да се следва логиката на един единствен учебник. Одобреният от МОН учебник по математика ще бъде само един от източниците на задачи, който ще използваме. Ако попитате детето: “До кой урок сте по математика?”, има голяма вероятност то да не може да Ви посочи конкретна тема в учебника, защото ще търсим представяне на материала по-скоро на логически части, а не на отделни парчета и уроци, както е подреден в настоящите учебници. Разбира се, НВО след 7 клас ще стои в центъра на вниманието ни, но приемаме насериозно заявката на МОН, че дългосрочната посока, в която ще ориентират постепенно външните оценявания, е свързана именно с измерване на комплекс от компетентности, признати като ключови за личностната и професионална реализация на човека: критично мислене, креативност, нестандартно решаване на проблеми и т.н.

Процедура по прием

Ако Вие и Вашето дете проявявате интерес то да стане част от новата математическа паралелка в „Българско школо“, представяме на Вашето внимание етапите за кандидатстване:

 

Ако имате въпроси, може да ни пишете на електронна поща: shkolo@bgshkolo.com

Ще се радваме да Ви съдействаме и да Ви приветстваме в учебен комплекс „Българско школо“!

 

––––––––––––––-

1 Програмата на международния бакалауреат за 6-10 клас, в която е заложен принципът на изследователското и проектно учене, извеждане на глобални концепции и реално приложение на знанията.

2 Игровизацията представлява метод, чрез който се въвеждат игрови механики (game mechanics) в организацията на учебния процес. Предимствата са, че по този начин децата усвояват новия материал по един по-неангажиращ и забавен начин.

04-16-20

Щастливи сме да ви съобщим, приятели, че децата от Школата по творческо мислене и писане към ЧСУ „Българско школо“ с ръководител Вяра Николова се представиха отново много силно в Международния конкурс „Младежи и поезия“ – Триуджо, Италия.

Отличени сме за трети път с Първо място в категория „Училища“ в конкуренция с около 650 творби на деца от цял свят. Имаме и две индивидуални награди за стиховете на: Юлияна Димитрова от 5-б клас и Йоан-Михаил Христов от 6-а клас!

Преводът на италиански на поезията, участвала в конкурса, е дело на нашите партньори – класа на г-жа Жанет Борлакова, преподавател по италиански език в 105 СУ „Атанас Далчев“, София!

Поздравяваме ви по този повод със стихотворението „Пластмасовите хора“, което е плод на колективен творчески труд от страна на част от нашите възпитаници в Школата.

Пластмасовите хора

Пластмасови бутилки, столове от пластмаса,
пластмасови сламки… Пластмасови хора?!
За еднократна употреба… И Земята се задъхва
от страшното им безразличие, интригите
и фалша на усмивките, от пластмасовите им очи.
Как да се спасим от тях?
И как да ги познаем?
Спешно ни трябват:
детектор за пластмаса,
система за рециклиране
и чудо,
за да ги пресътворим,
като ги докоснем със своето сърце.

*Автори:
Белослава Петкова – 12 г.
Ева Пешева – 10 г.
Ели Ангелова – 11 г.
Карина Велинова – 12 г.
Моника Живкова – 10 г.
Никол Пейчева – 12 г.
Рая Палева – 11 г.
Рая Петрова – 12 г.
Цветомир Денчев – 10 г.

Нека сърцата ни са пълни с поезия!

Благодарим, деца!

04-13-20

Здравейте, имате ли планове за вечеря? Нещо ни подсказва, че част от вас ще хапват вкусна и майсторски сътворена пица, каквато нашият възпитаник Борил Георгиев ексклузивно приготви в своя кулинарен видео мастърклас пред част от съучениците си петокласници в рамките на нашата ваканционна онлайн програма.

Дистанционният курс включваше приготвянето на два вида пица – класическа италианска с доматен сос и моцарела и една по желание на учениците, които присъстваха в часа, за да научат тайната рецепта, с която дори ние не разполагаме. Ето защо предстои да сме на линия за всички видео презентации от ученици и родители.

И все пак леко вдигаме завесата – който е посетил този виртуален кръжок, знае, че тестото е хубаво да втаса поне ден предварително, така че – седмицата е пред нас и обещава вкусни домашни авантюри с намигване към Ботуша.

Очаквайте още включвания от „Българско школо“ в своя Facebook и бъдете здрави, усмихнати и творчески настроени към живота у дома!

Апетитна ваканция и доскоро!

Image may contain: 1 person, indoor and food

Image may contain: food

04-06-20

Хей, здравейте в началото на новата седмица! Дойде моментът да се споделим, че 77 възпитаници на „Българско школо“ от втори до шести клас се явиха на международната олимпиада по английски език
Hippo (Hippo English Language Olympiad). За никого не е изненада, че имаме деца с пълен брой точки и при трите компонента: четене, слушане и употреба на езика!!!

Поздравяваме всички за участието и успешното представяне и пожелаваме успех на учениците с най-високи резултати, които се класираха на втори кръг, а именно: второкласниците Елеонор Царева и Максим Димитров, третокласниците Стефани Анастасова и Николай Ненов, Моника Живкова, която е в четвърти клас, както и петокласниците Лора Маринова, Константин Николов, Спасена Николова, Радост Крумова и Дара Арищиева!

Все още не е ясно кога ще се проведе вторият кръг, заради извънредното положение, но нека пожелаем успех, кураж и любов към предмета на нашите олимпийци!

Хубава седмица на всички и доскоро!

Image may contain: sky, cloud and outdoor

04-03-20

Казват, че денят се познавал по сутринта. Затова още в този ранен час искаме да ви поздравим с едно стихотворение, посветено на извънредната ситуация. Да, да, именно на нея!

Положението, в което всички ние се намираме, е вдъхновило децата от първите класове в „Българско школо“ да споделят своя поглед върху актуалната тема, да дадат идеи за полезни и разнообразни дейности и …. да си пожелаят колкото се може по-скоро отново да са заедно в Школото.

Радваме се на детското творчество и ви пожелаваме един ползотворен и занимателен ден!
***

Извънредна ситуация

Тази извънредна ситуация
Остави ни без информация.
Че ще уча в къщи аз разбрах,
когато пощата видях.
По цял ден на компютъра седя,
Уча, пиша и чета.
Щом стане дума за почивка,
Цъфвам в усмивка.
Добре, че на село аз бях,
та баскет в двора поиграх,
кучето разпях,
лехичка прекопах,
зайчето приспах,
яйчица прибрах,
дори салатка си набрах,
ноооо … приятел не видях.
Ехх, да свършва тази ситуация,
че ми писна даже и от анимация!
Ох, как искам да се върна в клас,
да играя и да уча с Криси, Нати и децата в един глас!

Image may contain: 1 person, dog

03-16-20

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Резултат с изображение за „home styding with kids“Резултат с изображение за „home styding with kids“

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 • Насърчавайте детето да бъде активно;
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

03-13-20

Скъпи родители,

Паралелно с разпространението на вируса, в общественото пространство е плъзнала епидемия на тревожност, напрежение и дезинформация. Трудно е да се намери златната среда между паниката и неглижирането на ситуацията.  Споделяме с вас няколко съвета как да помогнем на децата си да запазят спокойствие:

 1. Погрижете се за себе си

Най-важният източник на информация за вашето дете сте Вие. Всичко, което чува от новините или от другаде може силно да повлияе на едно дете, но вашата реакция е филтърът, през който цялата тази информация се пречупва. Отделете време да направите това, което ви успокоява – прочетете статия с по-широк поглед, поговорете с някого, който според вас е информиран и на когото имате доверие. Припомнете си, че в момента сте в безопасност и взимате всички възможни мерки, за да се предпазите занапред. Детето ви ще усети и ще се повлияе най-силно от вашето спокойствие.

 1. Започнете разговора

Дори и да ни се иска да го защитим от тази тема, е сигурно, че всяко дете е чуло малко или повече за вируса. Важно е да му предоставим пространство, в което спокойно да говори по темата. Може би ще ви се прииска да успокоите детето, като му кажете, че няма страшно и ще смените темата, но да кажем на децата, че всичко е наред е объркващо за тях. Ако ситуацията беше такава, нямаше да се предприемат такива обширни предпазни мерки в национален мащаб. Децата разбират това. Те никога не са преживявали подобно нещо и със сигурност ще имат нужда да попитат и да споделят страховете си.

 1. Разберете какво знае детето и от какво се притеснява

Най-доброто начало е като го попитате какво знае и какво е чуло вече по темата. Това ще ви даде възможност да се ориентирате от каква информация има нужда,  кои са митовете, които е чуло и по какви канали информацията стига до него. Освен от новините, децата често се информират от групови чатове, картинки в интернет и това, което се пише по чатовете в онлайн игри.

 1. Информирайте го

Започнете с някои думи, които ви е споделило и явно не разбира изцяло. Разширявайте понятията, с които се е сблъсквало и му дайте ясна информация, която да замести митовете. Например, често срещана неистина е, че всеки заразен умира. При подобно объркване можете да обясните спокойно на детето, че болестта минава леко при повечето хора и че децата са най-слабо засегнатата група.

Може да му разкажете и за други кризи, на които вие сте били свидетели. Споделете, че благодарение на опита, новите технологии и мерки за сигурност, хората са се научили да се справят с подобни ситуации много по-ефективно.

 1. Посочете на детето предпазните мерки, които се взимат

За детето е важно да усети, че възрастните знаят какво правят и да вижда тези мерки в изпълнение. Разяснете подробно мерките за дезинфекция, които са разпространени от Министерството на здравеопазването. Направете си ритуали за миене на ръце, например на фона на ваша любима песен. 

Децата над 6 години най-вероятно ще се разтревожат не само за себе си, а и за роднините си. Обяснете им какво правите и вие самите, както и бабите и дядовците им, за да се предпазите.

Според възрастта можете да разкажете на детето си и за предприетите мерки на национално ниво. Разкажете им, че затворените училища и обществени сгради са заради ограничителния режим на контакти между хората, което ще предпазва много повече хора от разболяване с вируса.

 1. Кажете на детето какво може да направи то

За децата е много лесно да се почувстват безпомощни в такава ситуация. Подчертайте нещата, които могат да правят, за да защитят себе си и близките си. Ето няколко примера:

 • Да спазва стриктно препоръките за хигиена
 • Да се храни здравословно, за да е силна имунната му система
 • Да изработи информационен плакат за входа на блока Ви, който да напомня на съседите да си мият ръцете често или да натискат копчетата на асансьора с лакът
 • Да помогне на баба си или дядо си като отиде до магазина вместо тях

 1. Ограничете потока от информация, който достига до детето

Не е добра идея да позволявате детето да чува новините, дори и да мислите, че не слуша внимателно. Ако детето слуша новините заедно с вас, не знаете какво може да чуе и разбере. Информирайте го, особено ако задава въпроси, но преценявайте колко информация да дадете и какви думи да използвате. Обяснете му защо картинките в интернет не са надежден източник на информация.

 1. Поговорете отново на следващия ден

Уверете детето, че може да говори с вас по тази тема, когато има нужда. Отделяйте време поне веднъж на ден да го питате как се чувства. Освен страха, детето може да има и много други емоции – яд, че е затворено вкъщи, вина, че се радва на ваканцията, а някои хора са болни и т.н. Споделянето на тези чувства намалява силата им. Когато покажете на детето, че го разбирате, заедно ще преминете по-леко през трудния момент.

 1. Упражнявайте техники за успокояване

Особено за по-тревожните деца, тази ситуация може да донесе много стрес. Ето няколко допълнителни идеи как да помогнете на детето да се успокои:

 • Попитайте го какво го успокоява
 • Покажете му какво успокоява вас
 • Рисувайте заедно на голям лист хартия (или залепени заедно листове А4)
 • Намерете упражнения за дишане за деца – например дишайте като различни животни (мечка, зайче, дракон, куче с изплезен език и т.н)
 1. Как да говорим с тийнейджъра

Когато говорите с по-голямо дете, споменатите по-горе стъпки са все така актуални и приложими. Основната разлика е, че тийнейджърите имат по-голям достъп до информация, а ограничаването му вероятно ще доведе до повече напрежение. В разговорите с тийнейджърите голям фокус трябва да се сложи върху достоверността на информацията, която получават. Посъветвайте ги  да вярват само на официални източници, да сравняват информацията и да не разпространяват непроверена информация с приятелите си.