ЧСУ „Българско школо“ е избрано за участие в изледването ТАЛИС 2024

ЧСУ „Българско школо“ е сред избраните училища, в които ще се проведе Международно изследване на преподаването и ученето TALIS 2024. Това изследване се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и финансово се подкрепя от Европейската комисия. Национален координатор на изследването за България е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието, младежта и науката.

TALIS е първото международно изследване, което поставя в центъра на изследователския проблем учителите, като основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на учителите в училищата. Участието в проекта дава възможност на учителите и директорите на училищата да дадат своя принос за развитието на образователни стратегии и политики.

Съдържателната рамка на TALIS 2024 се фокусира най-общо върху следните индикатори:

  • формално и неформално оценяване на учителите и използване на резултатите от получената обратна връзка;
  • признание и възнаграждение на учителите;
  • училищно самоуправление;
  • методи и техники на преподаване;
  • опит, професионална квалификация и отговорности на учителите;
  • ефективност на учебния процес;
  • училищен климат.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2025 година.

Изследването се провежда в 55 държави от 5 континента. Целева група са всички учители, преподаващи в прогимназиалния етап, както и директорите на училищата, в които те преподават.
Участието на ЧСУ „Българско школо“ в международни инициативи е от изключително значение за нашата общност и считаме, че този конкретен проект ще предостави възможност на нашите преподаватели да допринесат за анализа на учебната среда и за формулирането на нови стратегии и политики в образователната област.